• Koszyk: (pusty)

Kategorie

REGENERUM REGENERACYJNE SERUM DO PIET

REGENERUM REGENERACYJNE SERUM DO PIET

$9.80
Ilość sztuk w opakowaniu: 30G

Opis produktu

Przy­czyna problemu

Spę­ka­nia na pię­tach powstają ponie­waż pokry­wa­jąca je skóra jest wyjąt­kowo gruba, nawet czte­ro­krot­nie grub­sza niż w pozo­sta­łych miej­scach ciała. Dzięki temu jest twarda i mocna, co uła­twia cho­dze­nie.
Nie­stety gru­bość skóry unie­moż­li­wia sprawne wchła­nia­nie i wyda­la­nie wil­goci przez co ma skłon­ność do nad­mier­nego odwod­nie­nia.
Odwod­niona i prze­su­szona skóra pięt łatwo pęka, two­rząc nie­este­tyczne bruzdy.

Roz­wią­za­nie

Rege­ne­rum rege­ne­ra­cyjne serum do pięt

inten­syw­nie nawilża i odży­wia suchą skórę piętrege­ne­ruje spę­kany i uszko­dzony naskórekzwięk­sza prze­pusz­czal­ność war­stwy rogo­wej naskórka oraz uła­twia jego złuszczeniezabez­pie­cza przed pękaniemma wła­ści­wo­ści antyseptyczne

Dzięki temu chroni skórę przed odwod­nie­niem i prze­su­sze­niem, wspo­maga rege­ne­ra­cję widocz­nych spę­kań oraz chroni przed powsta­wa­niem nowych bruzd.

Galeria produktu

PayPal